(obowiązuje od 01.01.2020)

Regulamin Sklepu Internetowego - www.modnaniunia.pl

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego modnaniunia.pl, zwany dalej Sklepem lub Sklepem internetowym.

2. Sklep prowadzi Andrzej Sojda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Sojda Sklep Ogrodniczy wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Szkolna 10a, 28-200 Koniemłoty NIP: 866-000-13-00, REGON: zwany dalej Sprzedawcą.

3. Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu wskazanych w zakładce „Kontakt" Sklepu w zakładce „Kontakt" Sklepu.

4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej modnaniunia.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

5. Pośrednik informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną
i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego
modnaniunia.pl, zwany dalej Sklepem lub Sklepem internetowym.

2. Sklep prowadzi Andrzej Sojda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Sojda Sklep Ogrodniczy wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Szkolna 10a, 28-200 Koniemłoty NIP: 866-000-13-00, REGON:, zwany dalej Sprzedawcą.

3. Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu wskazanych
w zakładce „Kontakt" Sklepu.

4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej modnaniunia.pl,
w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

5. Pośrednik informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;

3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych
w Sklepie Internetowym;

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Konto – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi;

6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

7. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

8. Punkt odbioru osobistego –punkt stacjonarny, w którym może odebrać Zamówienie,

9. Regulamin – niniejszy dokument;

10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonanaz wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

12. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem modnaniunia.pl

13. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

14. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem w imieniu i na rzecz którego działa Pośrednik; akaton

15. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Pośrednika na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

16. Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem
a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:

a. Dostęp do sieci Internet,

b. Przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10.

c. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,

2. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronach internetowych Sklepu.

3. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony
i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Sprzedawcy.

4. W celu korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia może być wymagane posiadanie: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny
z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.

IV. Usługi elektroniczne

6. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, o ile Sprzedawca nie oznaczył ich jako niepełnowartościowe.

7. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.

8. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty,
a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

9. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.

10. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.

11. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

12. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych
w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu
z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail
z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

13. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych
i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa
o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

14. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich –
w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

15. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

16. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje
w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

17. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń,
z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług
z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.

2. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta
i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

3. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

5. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy Produktów:

a. Dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres,

b. Odbiór osobisty w Punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

c. Dostarczenie za pośrednictwem Inpost do wskazanego w procesie zamówienia paczkomatu.

3. Koszty dostawy Produktu oraz terminy realizacji Zamówienia są każdorazowo wskazane
w opisie Produktu w Sklepie internetowym.

4. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić za pobraniem – w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

1. Płatność za Produkt w Sklepie internetowym odbywa się:

a. W przypadku wyboru rodzaju dostawy w formie przesyłki kurierskiej – zgodnie
z wyborem Klienta, za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem internetowym albo gotówką za pobraniem;

b. W przypadku wyboru rodzaju dostawy w formie odbioru w sklepie – wyłącznie za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi tej płatności zintegrowanej ze Sklepem internetowym.

2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronach internetowych Sklepu
o terminie zapłaty za Zamówienie. Klient obowiązany jest do zapłaty za Zamówienie
w terminie wskazanym w Sklepie internetowym. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do dokonania zapłaty wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

VIII. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług elektronicznych - od dnia zawarcia umowy.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany
w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
o odstąpieniu od umowy.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt. Produkty do zwrotu należy przesyłać na adres: Andrzej Sojda Sklep Ogrodniczy, ul. Poznańska 15/114 30-012 Kraków

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi oraz w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych
i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy.

2. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient przesyła do Sprzedawcy reklamowany Produkt, w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w tym zakresie.

4. Klient może zgłaszać również Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu
i korzystaniem z Usług elektronicznych.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu
w terminie do 14 dni. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych rozpatrzone zostaną
w terminie do 30 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia
w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

7. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:

a. listownie, na adres: : Andrzej Sojda Sklep Ogrodniczy, ul. Poznańska 15/114 30-012 Kraków

b. telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 693 235 363

c. wykorzystując dostępny w Sklepie internetowym formularz kontaktowy.

X. Wymiana

1. Sprzedawca zapewnia Konsumentowi możliwość wymiany Towaru do 14 dni od dnia jego dostarczenia.

2. Klient może wymienić Towar na:

a. taki sam model, o innym kolorze lub rozmiarze,

b. inny model, o cenie niższej, wyższej albo takiej samej.

3. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej Sprzedawcy.

4. W celu wymiany Towaru Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany dostępny na Stronie Internetowej Sklepu, odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, a także dołączyć dowód zakupu oraz potwierdzenie wykonania przelewu na kwotę konieczną do pokrycia kosztów wysyłki nowego Towaru. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką rejestrowaną, której koszt ponosi Klient, na adres Andrzej Sojda Sklep Ogrodniczy, ul. Poznańska 15/114 30-012 Kraków

5. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Towar, który miał podlegać wymianie nie był już dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Towar bądź odstąpić od wymiany.
W razie odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.

6. W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru.

7. W razie wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru po odnotowaniu wpłaty kwoty równiej różnicy cen. W celu przyśpieszenia procesu wymiany Klient może dołączyć do przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu.

8. Wymianie podlegają jedynie Towary czyste i nie noszące śladów użytkowania. Sprzedawca odmawia Klientowi wymiany, gdy Towar:

a. jest uszkodzony,

b. został pozbawiony metek, albo innych dodatkowych oznaczeń,

XI. Gwarancje

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

3. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

4. Każdy Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

XII. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:

a. wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego oraz

b. Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez niech adres.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ppkt. 2 zawierać będzie zestawienie zmian wraz termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne
z wypowiedzeniem umowy prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.